Sakramenty

Chrzest Święty

Sakramentu chrztu św. udzielamy w każdą niedzielę na Mszy świętej o godz. 13.30.
 • Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do chrztu świętego:
 • Akt urodzenia dziecka wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego.
 • Pisemna zgoda proboszcza parafii zamieszkania rodziców dziecka na chrzest poza własną parafią.
 • Świadectwo ślubu kościelnego.
 • Dane personalne rodziców chrzestnych (świadków): imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania.
 • Zaświadczenie stwierdzające, że rodzice chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której chrzestni mieszkają.
 • W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych należy przedstawić aktualne świadectwo religii.
Do przyjęcia zadania rodziców chrzestnych mogą być dopuszczeni ci, którzy:
 • Zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje i posiadają wymagane kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania.
 • Ukończyli 16 lat.
 • Są katolikami, bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić.
 • Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych.
 • Nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest.
 • Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
 • Osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, żyjący w konkubinacie, a także młodzież nie biorąca udziału w katechizacji nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.
 • Rodzice chrzestni powinni być obecni w czasie udzielania sakramentu, gdyż ich zadaniem jest, wraz z rodzicami, przedstawianie dziecka do chrztu.
zatrudniając kamerzystę lub fotografa, warto zapytać o zaświadczenie o ukończonym kursie dla fotografów i kamerzystów uroczystości liturgicznych

Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu obejmuje uczestictwo w niedzielnej Mszy św. o godz. 12.30 i w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, majowe) oraz miesięczne spotkania dla Rodziców.

Niezbędna jest metryka chrztu - należy ją przynieść siostrze katechetce do końca października.

Jeśli odległośc do parafii chrztu jest zbyt wielka (np. Kraków lub dalej), można z siostrą ustalić inny, dogodny termin.

Sakrament pokuty

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia
• można wykorzystać gotowy rachunek sumienia z wszelkiego rodzaju książeczek, modlitewników i opracowań
• można przygotować się w oparciu o Dziesięć Przykazań Bożych i Pięć Przykazań Kościelnych
• zachęcamy do przeczytania tekstów biblijnych: 1 Kor 13; Ga 5; Ef 4;5;6; Mt 25
• najlepszym przygotowaniem do odbycia dobrej spowiedzi jest codzienny rachunek sumienia!

2. Żal za grzechy
• niedoskonały
• doskonały - to taki, który wypływa z miłości do Boga

3. Mocne postanowienie poprawy
• winno być konkretne! (jedna rzecz, nad którą pracuję)

4. Szczera spowiedź
• grzechy śmiertelne (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych) także co do liczby i okoliczności
• grzechy powszednie

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu
• pokuta nadana przez spowiednika
• naprawienie zła wyrządzonego przez mój grzech innym ludziom i Bogu.

W naszym sanktuarium spowiedź św. w czasie każdej mszy św. oraz w piątek od 17.00

Przypominamy, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych (bez ślubu kościelnego) nie mogą uzyskać ważnego rozgrzeszenia!

Zatajenie takich okoliczności czyni spowiedź nieważną, a Komunia św. przyjmowana po takiej spowiedzi jest świętokradztwem.

(zobacz kanon 915 i 916 Kodeksu Prawa Kanonicznego)

Sakrament chorych

Prosząc o przyjście księdza z posługą sakramentalną, należy poinformować o stanie chorego (czy jest przytomny i będzie mógł przyjąć Komunię św.).
Przed przybyciem księdza przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, krzyż i zapaloną gromnicę.
Chorych odwiedzamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach przedpołudniowych.
W wypadku poważnego zagrożenia życia – w każdej chwili na żądanie!

Sakramentalia: Pogrzeb katolicki

Zgłaszając w biurze parafialnym śmierć bliskiej osoby, należy przynieść ze sobą:

 • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
 • zaświadczenie z zakładu pogrzebowego z informacją o dacie i godzinie pogrzebu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeżeli chory przed śmiercią do nich przystąpił.

Bierzmowanie

Obowiązki kandydata do sakramentu bierzmowania:
 • Udział we Mszy św. niedzielnej o godz. 9.30, potwierdzony wpisem do indeksu;
 • Miesięczna spowiedź oraz udział jeden raz w tygodniu w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, majowe);
 • Udział w miesięcznej katechezie w kościele (termin podawany jest na mszy św.);
 • Udział w katechizacji szkolnej, prowadzenie zeszytu, nienaganne sprawowanie podczas lekcji;
 • Do końca września należy dostarczyć akt chrztu;
 • W klasie siódmej piszemy podanie do ks. Proboszcza z prośbą o przyjęcie do grona kandydatów;
 • W klasie ósmej zwracamy się z pisemną prośbą o udzielenie sakramentu bierzmowania do ks. Arcybiskupa;
 • W klasie ósmej dokonujemy wyboru patrona - jego imię zostanie nam nadane w czasie liturgii sakramentu;
 • Uczniowie spoza SP 35 dodatkowo winni przedstawić zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie od swojego katechety.
Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu odbywa się we własnej parafii.
Kandydaci z innej parafii, winni przedłożyć zezwolenie od swojego Księdza Proboszcza, na przyjęcie tego sakramentu poza własną parafią.

Sakrament małżeństwa

Do zawarcia związku małżeńskiego potrzebne są następujące dokumenty:
 • aktualne metryki chrztu (wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą ślubu)
 • świadectwo bierzmowania (jeżeli adnotacji o bierzmowaniu nie ma na metryce chrztu)
 • dowody osobiste (oraz ewentualne zaświadczenie o tymczasowym meldunku)
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (15 spotkań - najczęściej w ramach ostatniej klasy szkoły średniej); w naszym dekanacie prowadzony jest taki kurs raz w roku w parafii św. Stanisława Kostki (luty - marzec)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedślubnych (5 tematów - w każdą sobotę o godz. 18.00)
UWAGA! Każda parafia ma obowiazek przygotowania narzeczonych do zawarcia zwiazku małżeńskiego. W parafii pw. Miłosierdzia Bożego nauki przedmałżeńskie prowadzimy dla narzeczonych, którzy wcześniej złożyli dokumenty do zawarcia związku małżeńskiego w biurze naszej parafii oraz ustalili termin zawarcia ślubu.
 • udział w naukach Poradnictwa Rodzinnego (2 spotkania: pierwszy i drugi czwartek miesiąca o godz. 19.15)
 • zaświadczenie o odbytej spowiedzi św. (I - zaraz po pierwszej wizycie w biurze, II - tuż przed ślubem)
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne w przypadku tzw. ślubu konkordatowego - wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą ślubu) lub akt ślubu, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny.
Pamiętać należy o umówieniu się z organistą: dardass@wp.pl tel. 505594365 - telefony anonimowe (bez wyświetlonego numeru) nie będą odbierane.
Zatrudniając kamerzystę lub fotografa, warto zapytać o zaświadczenie o ukończonym kursie dla fotografów i kamerzystów uroczystości liturgicznych
Image